Handelsbetingelser

Terms of trade

Generelle oplysninger

TuaMea Jewelry
Damstien 3
6000 Kolding

CVR nr.: 34483647
Telefon: 30890709

E-mail: info@tuamea.com

Betaling
TuaMea Jewelry modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, PayPal, MobilePay, Bankoverførsel. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms.

Levering

TuaMea Jewelry tilstræber at afsende ordre indgået inden kl. 10 samme dag, ordre herefter sendes næstfølgende hverdag.

Vi sender til hele verden. Fragtpriser fra 29 kr. Varer vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen medmindre andet er aftalt.

Dine varer kan sendes med PostNord, DAO, GLS og UPS.

Opstår der problemer, kontakt da kundeservice.

Der leveres varer alle ugens hverdage. Din vare vil blive leveret 2-3 hverdage efter bestillingen i Danmark, 6-7 dage hvis udland.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen 1-2 dage efter modtagelsen. TuaMea Jewelry vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Læs mere om din reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten, skal varen sendes til:

TuaMea Jewelry
Damstien 3
6000 Kolding

Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

Refusion
Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af reg.nr. og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Returret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores webshop, ved returnering i samme stand og originalindpakning.

Perioden regnes fra den dag;

– Hvor du modtager din bestilte vare.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet og fra fortrydelsen skal du senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på info@tuamea.com. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Ønsker du at sende varen retur til os, skal du sende varen til:

TuaMea Jewelry

Damstien 3
6000 Kolding

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:

  • Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
  • Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
  • Varer, hvor plomberingen er brudt.
  • Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

Returnering
Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Når du returnerer, er du ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen i pakken.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering og til, vi har modtaget den retur.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Varens stand ved returnering
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord prøve varen, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, det der ovenfor beskrives, betragtes den som brugt. Hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi på modtagelsestidspunktet – af returneringen. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.

Tilbagebetaling
Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os retur.

I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Link: Klageportal for Nævnenes Hus

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@tuamea.com

 

General information

TuaMea Jewelry
Damstien 3
DK 6000 Kolding

CVR No .: 34483647
Phone: +45 30890709

Email: info@tuamea.com

Payment
TuaMea Jewelry accepts payment with VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, PayPal, MobilePay, Bank transfer. Payment will only be deducted from your account when the item is shipped. All amounts are in DKK. Danish kroner and incl. VAT.

Delivery
TuaMea Jewelry strives to ship orders placed before 10 same day, order then shipped next business day.
We ship to worldwide. Shipping prices from DKK 29. Items will be delivered to the delivery address, which is stated when ordering, unless otherwise agreed.
Your goods can be sent with PostNord, DAO, GLS and UPS.
If problems occur, contact customer service.
Items are delivered every weekday. Your item will be delivered 2-3 working days after ordering in Denmark, 6-7 days if abroad.

TuaMea Jewelry
Damstien 3
DK-6000 Kolding

Shipments are not received per. cash on delivery.

Refund
In the case of a refund, please enclose bank information in the form of reg. No. and account number so that the agreed amount can be transferred. The information can be provided without risk per. mail or other electronic form as it is not sensitive information and will only be used for our fulfillment of the refund.

Return policy
There is a 14-day full return right on items purchased in our webshop, when returned in the same condition and original packaging.

The period is calculated from that day;

– Where you receive your ordered item.

Return costs must be borne by you.

Cancellation must be reported to us no later than 14 days after purchase and from cancellation you must return the shipment no later than 14 days after. The notice must be given per. mail to info@tuamea.com. In the notice, you must clearly state that you wish to exercise your right of withdrawal. If you want to send the item back to us, you must send the item to:

TuaMea Jewelry
Damstien 3
DK-6000 Kolding

You can not regret by simply refusing to receive the item without giving clear notice.

Goods except the right of withdrawal

The following product types are not included in the right of withdrawal:

  • Products that are manufactured according to the consumer’s specifications or have a clear personal touch.

Goods that due to their nature become inextricably mixed with others upon delivery.

  • Items where the seal is broken.
  • Performed non-financial services if the provision of the service has commenced with the prior express consent of the consumer and recognition that the right of withdrawal ceases when the service is fully completed.

Goods except the right of withdrawal

The following product types are not included in the right of withdrawal:

  • Products that are manufactured according to the consumer’s specifications or have a clear personal touch.

Goods that due to their nature become inextricably mixed with others upon delivery.

  • Items where the seal is broken.
  • Performed non-financial services if the provision of the service has commenced with the prior express consent of the consumer and recognition that the right of withdrawal ceases when the service is fully completed.

Return
You must return your order without undue delay and no later than 14 days after you have exercised your right of withdrawal. You must bear the direct costs of returning. When you return, you are responsible for the item being properly packed. You must enclose a copy of the order confirmation in the package.

You bear the risk of the item from the time of delivery of the item until we have received the return.

We do not accept packages sent by post. cash on delivery.

The condition of the item upon return

You are only liable for any deterioration in the value of the item, which is due to handling other than what is necessary to determine the item’s nature, properties and the way in which it works. In other words, you can try the item as if you were trying it in a physical store.

If the item has been tested in addition to what is described above, it is considered used. Which means that upon cancellation of the purchase, you only get part or none of the purchase amount back, depending on the commercial value of the item at the time of receipt – of the return. In order to receive the entire purchase amount back, you must therefore try out the item without actually using it.

Refund

If you regret your purchase, you will of course receive the amount you have paid to us in return.

In the event of an impairment for which you are liable, this purchase amount will be deducted.

When exercising the right of withdrawal, all payments received from you, including delivery costs (excluding additional costs due to your choice of a form of delivery other than the cheapest form of standard delivery that we offer), will be refunded without undue delay and within 14 days from the date where we have been notified of your decision to exercise the right of withdrawal. Refunds are made using the same means of payment that you used for the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise.

We can withhold the refund until we have received the item returned, unless you have previously provided documentation that you have returned it.

Opportunities for appeal

A complaint about a product or service can be submitted to the Center for Complaint Resolution, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

You can complain to the Center for Complaint Resolution via the Complaints Portal for the House of Boards.

Link: Complaint portal for the House of Boards

If you are a consumer residing in another EU country, you can indicate your complaint in the EU Commission’s online complaint platform.

The platform can be found here: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 If you file a complaint here, you must provide our E-mail address: info@tuamea.com